Zahradní slavnost 2023
Vítejte v naší Mateřské škole Hořín
Malování na obličej
Vítejte v naší Mateřské škole Hořín

Povinnost předškolního vzdělávání


POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBY JEJÍHO PLNĚNÍ.

Školský zákon

  •  34a

(1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České  republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na  občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České  republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní  vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na  území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a  na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11). Povinné předškolní  vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 (2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k  předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém  začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je  předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí  nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo  trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová  mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou  mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle  odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy,  oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu  řediteli spádové mateřské školy.

(3) Povinné předškolní  vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v  rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních  prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních  školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje  podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního  roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v  němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4)  Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti  ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn  požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je  povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne  výzvy.

(5) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které  ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

(6) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního  vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen  oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je  povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým  začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

  •  34b

Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání  povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude  individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno  převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto  oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V  průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního  vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním  vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě  přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.


(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte,  které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě  vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro  předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování  očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí  zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny  ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se  ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního  roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je  povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské  školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí  individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil  účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

 (7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný  zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16  odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě  přijato k předškolnímu vzdělávání.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít